viernes, 24 de junio de 2016

PRESENTACIÓN CARAVANA GRECIA


Caravana a Grècia

#OBRIMFRONTERES

Diferents plataformes ciutadanes, organitzacions i moviments socials, ens hem unit per a impulsar la "Caravana a Grècia: Obrint Fronteres", una iniciativa que sorgeix de la necessitat de respondre a les polítiques migratòries de la Unió Europea, que cada vegada s'acosten més a la barbàrie, totalment aliens al dolor i al sofriment que estan ocasionant.

Dia a dia s'expulsa a les persones migrants i sol·licitants de protecció internacional a causa d'aquestes polítiques; es *ultraja a joves subsaharians en la tanca de Melilla, es permet que muiren en el mar i en les fronteres persones que fugen de guerres i conflictes, fam, tracta de persones, violència en les seues múltiples formes, persones en situació vulnerable i es consent l'agressió i violació de dones i xiquetes. Les institucions i governs europeus han optat per protegir els drets del mercat i vulnerar els drets de les persones.

D'altra banda, les polítiques migratòries i d'asil de l'Estat espanyol són una mostra de l'exclusió, el dolor i la mort que generen l'incompliment dels Drets Humans i dels convenis internacionals. Les tanques de Ceuta i Melilla, les expulsions il·legals, la impossibilitat de sol·licitar asil en les nostres ambaixades, les ajudes econòmiques a tercers països a canvi de convenis de repatriació, o la *externalización de les nostres fronteres a països com el Marroc, que no garanteixen els drets humans, provoquen una situació que en gens difereix del que avui es viu en els Balcans o en la frontera *greco turca.

Nosaltres, en canvi, no podem evitar mirar als rostres de les víctimes de les nostres fronteres, no podem deixar de sentir el seu sofriment, ni deixar que el mar Mediterrani, bressol de la nostra cultura, estiga convertint-se en una gran fossa comuna. La indignació i la solidaritat ens impulsen a actuar, la ciutadania no pot seguir esperant.

És el moment de tendir ponts on s'alcen tanques. Optem per la convivència, la solidaritat, la trobada de les persones i els pobles. Ens preocupa el sofriment d'aquests éssers humans. Per açò serem nosaltres i nosaltres els qui travessem les fronteres perquè deixen de travessar els nostres drets i els nostres cors. Volem exigir que es complisquen els seus drets i denunciar als responsables d'aquesta barbàrie.

Què és la Caravana a Grècia, Obrint Fronteres?

La Caravana, que eixirà de Barcelona el 16 de juliol, anirà rumb a Grècia amb la intenció de reivindicar les obligacions que els nostres Estats incompleixen. És la força de la gent, de les veïnes i veïns que marxarem a dir prou i a posar en pràctica la solidaritat i el suport mutu.
És el moment d'anar a traslladar la nostra desobediència a les directives i lleis migratòries que estan enfangant els drets humans, a denunciar l'acord UE Turquia i l'incompliment dels compromisos del nostre Govern. A tractar d'acabar amb açò.

Dates i ruta del nostre viatge


Eixirem el dia 15 de juliol des de les nostres ciutats i pobles cap a Barcelona, on ens reunirem per a començar la nostra ruta el 16 de juliol. El viatge d'anada durarà tres dies, durant els quals s'aniran realitzant accions de protesta contra les fronteres. Arribarem a Tessalònica, i a Grècia romandrem quatre dies estenent la nostra denúncia.

Durant la nostra estada oferirem els nostres autobusos al Govern Central i a les diferents institucions, perquè les persones que cerquen empara i dignitat en el nostre continent puguen venir amb garanties del compliment els seus drets: garanties jurídiques i un dispositiu digne d'acolliment establit. Sabem que hi ha una lluita i un debat de fons: acabar amb aquestes polítiques migratòries i modificar les vergonyoses condicions del sistema espanyol d'asil.

Prèviament es pretén realitzar una labor d'incidència institucional, on reclamarem ciutats de refugi efectiu. Per a açò sol·licitarem als nostres Ajuntaments i
Comunitats Autònomes que recolzen aquesta iniciativa ciutadana de defensa dels Drets Humans, que informen sobre les places d'acolliment disponibles municipi a municipi. També els demanarem que es comprometen a acabar amb aquesta tragèdia, que siguen actius i ferms a reclamar al Govern el compliment dels seus compromisos internacionals amb els refugiats de Grècia i Itàlia i en la nostra frontera sud, així com l'establiment de vies legals i segures d'arribada a l'Estat espanyol.

Qui està darrere d'aquesta iniciativa?

Moviments socials i plataformes ciutadanes organitzades a nivell local que impulsem la Caravana a Grècia. A Vitòria-*Gasteiz, *Nafarroa, *Bizkaia, Salamanca, Madrid, Càceres, Sevilla, València, Màlaga, Zaragoza, Murcia i Logronyo ja estem treballant en la Caravana.

És necessari que siguen molts els autobusos que acudisquen a traspassar les fronteres d'Europa i els murs de la frustració i de silenci en una clara mostra de denúncia i solidaritat. Suma't!

Què anem a exigir als Governs Europeus i al Govern espanyol a Grècia?

1. Denunciarem les polítiques econòmiques i comercials basades en l'explotació, que condemnen a milions de persones a la pobresa i la misèria.

2. Exigirem l'anul·lació de l'acorde UE--Turquia i la derogació del reglament de Dublín, que vulneren la legislació prèvia europea de Drets Humans.

3. Direm NO A la GUERRA I A la INTERVENCIÓ MILITAR. Exigirem la fi del comerç armamentístic i la reforma de les polítiques exteriors i de veïnatge de la UE, per a contribuir al desenvolupament polític i econòmic sostenible en els països d'origen.

4. Exigirem un pla urgent de rescat i salvament en tot el mar Mediterrani per a atendre a la dramàtica situació que estem veient i que ja ha ocasionat la mort de milers de persones per la inacció dels governants europeus.

5. Exigirem vies legals i segures, per a totes les persones refugiades i migrants, a Grècia, en la nostra frontera i en tot el continent europeu, mitjançant: visats humanitaris, *reasentamiento i accés diplomàtic a l'asil en els països d'origen i trànsit. Exigirem vies segures per a dones i xiquetes, que les protegisquen de la violència sexual a la qual es veuen sotmeses en el trànsit dels seus trajectes migratoris.

6. Direm NO A *FRONTEX i la feina de casa de vigilància i repressió en les fronteres i més recentment l'OTAN. Ens oposem a tota intervenció militar enfront dels fluxos migratoris.

7. Exigirem compromís dels governs europeus en la resolució de conflictes de forma pacífica, així com la suspensió de la venda d'armes a països en els quals es violen els Drets Humans, i que són la causa d'aquesta crisi humanitària.

8. Exigirem la suspensió de la signatura i aplicació d'acords de tornada i readmissió amb països que no respecten els Drets Humans, així com d'acords que suposen la *externalización de fronteres.

9. Exigirem la suspensió immediata de l'exigència de visat de trànsit aeroportuari a les persones d'origen sirià o de qualsevol altre país en conflicte, així com el compliment sense fissures per part de tots els estats membres de la Unió Europea de la seua deure protecció internacional.

10. Demanarem a les nostres societats europees el posar fi als discursos, mesures i actituds *denigrantes, racistes i xenòfobes contra les persones refugiades, sol·licitants d'asil i migrants, garantint-los un tracte digne i just.

11. Demandarem solidaritat entre els estats europeus per a l'acolliment de les persones refugiades que es troben a Grècia i a Itàlia. Per a açò és necessari que s'agilite amb caràcter urgent la reubicació complint amb els compromisos adoptats.

12. Exigirem la fi immediata de les expulsions i les devolucions en calenta en la nostra frontera sud, la retirada de les *concertinas en les tanques de Ceuta i Melilla i el tancament dels
*CIEs, començant amb el tancament del Centre d'Estada Temporal d'Estrangers de Melilla (*CETI). També la tramitació de les sol·licituds de protecció i asil en un Centre de Recepció per a traslladar ràpidament a les persones sol·licitants a la península. I continuant amb l'obertura d'Oficines de Protecció Internacional en les fronteres de Ceuta i Melilla, amb garanties que les persones que arriben per la nostra frontera sud puguen accedir a elles.

13. Exigirem l'aprovació urgent del reglament de la Llei d'Asil fins as modifique aquesta llei i que s'agiliten les tramitacions de sol·licituds de protecció de totes les persones sol·licitants, així com el compromís de no fer una discriminació entre peticionaris i peticionàries d'un o un altre país, ni en el moment d'acceptar sol·licituds ni en el de la seua tramitació.

14. Exigirem el compliment immediat dels compromisos de reubicació i reasentament que l'Estat espanyol ha adquirit i que està incomplint manifesta i reiteradament de forma vergonyosa.


Volem que vinguen amb drets.
.......................................................................................................................................................


Diferentes plataformas ciudadanas, organizaciones y movimientos sociales, nos hemos unido para impulsar la "Caravana a Grecia: Abriendo Fronteras", una iniciativa que surge de la necesidad de responder a las políticas migratorias de la Unión Europea, que cada vez se acercan más a la barbarie, totalmente ajenas al dolor y al sufrimiento que están ocasionando.

Día a día se expulsa a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional a causa de estas políticas; se ultraja a jóvenes subsaharianos en la valla de Melilla, se permite que mueran en el mar y en las fronteras personas que huyen de guerras y conflictos, hambre,  trata de personas, violencia en sus múltiples formas, personas en situación vulnerable y se consiente la agresión y violación de mujeres y niñas. Las instituciones y gobiernos europeos han optado por proteger los derechos del mercado y vulnerar los derechos de las personas.

Por otra parte, las políticas migratorias y de asilo del Estado español son una muestra de la exclusión, el dolor y la muerte que generan el incumplimiento de los Derechos Humanos y de los convenios internacionales. Las vallas de Ceuta y Melilla, las expulsiones ilegales, la imposibilidad de solicitar asilo en nuestras embajadas, las ayudas económicas a terceros países a cambio de convenios de repatriación, o la externalización de nuestras fronteras a países como Marruecos, que no garantizan los derechos humanos, provocan una situación que en nada difiere de lo que hoy se vive en los Balcanes o en la frontera greco turca.

Nosotras, en cambio, no podemos evitar mirar a los rostros de las víctimas de nuestras fronteras, no podemos dejar de sentir su sufrimiento, ni dejar que el mar Mediterráneo, cuna de nuestra cultura, esté convirtiéndose en una gran fosa común. La indignación y la solidaridad nos impulsan a actuar, la ciudadanía no puede seguir esperando.

Es el momento de tender puentes donde se levantan vallas. Optamos por la convivencia, la solidaridad, el encuentro de las personas y los pueblos. Nos preocupa el sufrimiento de estos seres humanos. Por eso seremos nosotros y nosotras quienes atravesemos las fronteras para que dejen de atravesar nuestros derechos y nuestros corazones. Queremos exigir que se cumplan sus derechos y denunciar a los responsables de esta barbarie.

¿Qué es la Caravana a Grecia, Abriendo Fronteras?

La Caravana, que saldrá de Barcelona el 16 de julio, irá rumbo a Grecia con la intención de reivindicar las obligaciones que nuestros Estados incumplen. Es la fuerza de la gente, de las vecinas y vecinos que marcharemos a decir basta y a poner en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo.
Es el momento de ir a trasladar nuestra desobediencia a las directivas y leyes migratorias que están enfangando los derechos humanos, a denunciar el acuerdo UE Turquía y el incumplimiento de los compromisos de nuestro Gobierno. A tratar de acabar con esto.

Fechas y ruta de nuestro viaje

Saldremos el día 15 de julio desde nuestras ciudades y pueblos hacia Barcelona, donde nos reuniremos para comenzar nuestra ruta el 16 de julio. El viaje de ida durará tres días, durante los cuales se irán realizando acciones de protesta contra las fronteras. Llegaremos a Tesalónica, y en Grecia permaneceremos cuatro días extendiendo nuestra denuncia.

Durante nuestra estancia ofreceremos nuestros autobuses al Gobierno Central y a las diferentes instituciones, para que las personas que buscan amparo y dignidad en nuestro continente puedan venir con garantías del cumplimiento sus derechos: garantías jurídicas y un dispositivo digno de acogida establecido. Sabemos que hay una lucha y un debate de fondo: acabar con estas políticas migratorias y modificar las vergonzosas condiciones del sistema español de asilo.

Previamente se pretende realizar una labor de incidencia institucional, donde reclamaremos ciudades de refugio efectivo. Para ello solicitaremos a nuestros Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas que apoyen esta iniciativa ciudadana de defensa de los Derechos Humanos, que informen sobre las plazas de acogida disponibles municipio a municipio. También les pediremos que se comprometan a acabar con esta tragedia, que sean activos y firmes en reclamar al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos internacionales con los refugiados de Grecia e Italia y en nuestra frontera sur, así como el establecimiento de vías legales y seguras de llegada al Estado español.

¿Quién está detrás de esta iniciativa?

Movimientos sociales y plataformas ciudadanas organizadas a nivel local que impulsamos la Caravana a Grecia. En Vitoria-Gasteiz, Nafarroa, Bizkaia, Salamanca, Madrid, Cáceres, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Murcia y Logroño ya estamos trabajando en la Caravana.

Es necesario que sean muchos los autobuses que acudan a traspasar las fronteras de Europa y los muros de la frustración y de silencio en una clara muestra de denuncia y solidaridad. ¡Súmate!

¿Qué vamos a exigir a los Gobiernos Europeos y al Gobierno español en Grecia?

1. Denunciaremos las políticas económicas y comerciales basadas en la explotación, que condenan a millones de personas a la pobreza y la miseria.

2. Exigiremos la anulación del acuerdo UE--Turquía y la derogación del reglamento de Dublín, que vulneran la legislación previa europea de Derechos Humanos.

3. Diremos NO A LA GUERRA Y A LA INTERVENCIÓN MILITAR. Exigiremos el fin del comercio armamentístico y la reforma de las políticas exteriores y de vecindad de la UE, para contribuir al desarrollo político y económico sostenible en los países de origen.

4. Exigiremos un plan urgente de rescate y salvamento en todo el mar Mediterráneo para atender a la dramática situación que estamos viendo y que ya ha ocasionado la muerte de miles de personas por la inacción de los gobernantes europeos.

5. Exigiremos vías legales y seguras, para todas las personas refugiadas y migrantes, en Grecia, en nuestra frontera y en todo el continente europeo, mediante: visados humanitarios, reasentamiento y acceso diplomático al asilo en los países de origen y tránsito. Exigiremos vías seguras para mujeres y niñas, que las protejan de la violencia sexual a la que se ven sometidas en el tránsito de sus trayectos migratorios.

6. Diremos NO A FRONTEX y sus labores de vigilancia y represión en las fronteras y más recientemente la OTAN. Nos oponemos a toda intervención militar frente a los flujos migratorios.

7. Exigiremos compromiso de los gobiernos europeos en la resolución de conflictos de forma pacífica, así como la suspensión de la venta de armas a países en los que se violan los Derechos Humanos, y que son la causa de esta crisis humanitaria.

8. Exigiremos la suspensión de la firma y aplicación de acuerdos de retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos, así como de acuerdos que supongan la externalización de fronteras.

9. Exigiremos la suspensión inmediata de la exigencia de visado de tránsito aeroportuario a las personas de origen sirio o de cualquier otro país en conflicto, así como el cumplimiento sin fisuras por parte de todos los estados miembros de la Unión Europea de su deber de protección internacional.

10. Pediremos a nuestras sociedades europeas el poner fin a los discursos, medidas y actitudes denigrantes, racistas y xenófobas contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, garantizándoles un trato digno y justo.

11. Demandaremos solidaridad entre los estados europeos para la acogida de las personas refugiadas que se encuentran en Grecia y en Italia. Para ello es necesario que se agilice con carácter urgente la reubicación cumpliendo con los compromisos adoptados.

12. Exigiremos el fin inmediato de las expulsiones y las devoluciones en caliente en nuestra frontera sur, la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla y el cierre de
los CIEs, comenzando con el cierre del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros de Melilla (CETI). También la tramitación de las solicitudes de protección y asilo en un Centro de Recepción para trasladar rápidamente a las personas solicitantes a la península. Y continuando con la apertura de Oficinas de Protección Internacional en las fronteras de Ceuta y Melilla, con garantías de que las personas que llegan por nuestra frontera sur puedan acceder a ellas.

13. Exigiremos la aprobación urgente del reglamento de la Ley de Asilo hasta se modifique esta ley y que se agilicen las tramitaciones de solicitudes de protección de todas las personas solicitantes, así como el compromiso de no hacer una discriminación entre peticionarios y peticionarias de uno u otro país, ni en el momento de aceptar solicitudes ni en el de su tramitación.

14. Exigiremos el cumplimiento inmediato de los compromisos de reubicación y reasentamiento que el Estado español ha adquirido y que está incumpliendo manifiesta y reiteradamente de forma vergonzosa.


Queremos que vengan con derechos.
No hay comentarios:

Publicar un comentario